โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : กิจกรรม 

ห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุมเล็ก

วันเวลาประชุม เรื่อง ห้องประชุม รายละเอียด
08 ก.ค. 2563
เวลา 09.00 - 10.30
รับนิเทศ ติดตามงานทันตสาธารณสุข จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ห้องประชุม ชงSHA (ชั้น4 อาคาร3) เหมาะสำหรับ 20 – 40 คน
09 ก.ค. 2563
เวลา 09.00 - 10.30
งานผู้สูงอายุ ห้องประชุม สุขใจ (ชั้น4 อาคาร1) เหมาะสำหรับ 30-70 คน
14 ก.ค. 2563
เวลา 09.00 - 16.30
อบรมพัฒนาระบบการฝากครรภ์ ห้องประชุม สุขใจ (ชั้น4 อาคาร1) เหมาะสำหรับ 30-70 คน
21 ก.ค. 2563
เวลา 09.00 - 16.30
อบรมพัฒนาการขาดสารไอโอดีน ห้องประชุม สุขใจ (ชั้น4 อาคาร1) เหมาะสำหรับ 30-70 คน
22 ก.ค. 2563
เวลา 09.00 - 16.00
สอนภาษาจีน ห้องประชุม สุขใจ (ชั้น4 อาคาร1) เหมาะสำหรับ 30-70 คน
23 ก.ค. 2563
เวลา 09.00 - 16.00
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ห้องประชุม สุขใจ (ชั้น4 อาคาร1) เหมาะสำหรับ 30-70 คน
04 ส.ค. 2563
เวลา 09.00 - 16.30
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศและการจัดการภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี ห้องประชุมแสนสุข ( ชั้น 4 อาคาร 3) เหมาะสำหรับ 80 -250 คน
13 ส.ค. 2563
เวลา 09.00 - 16.30
อบรมการใช้Exelcและทำ Presentation ในระดับหัวหน้างาน/รองหัวหน้างาน ห้องประชุมแสนสุข ( ชั้น 4 อาคาร 3) เหมาะสำหรับ 80 -250 คน
11 มิ.ย. 3104
เวลา 10.00 - 16.00
พิจารณาย้ายเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มการพยาบาล
27 มิ.ย. 3104
เวลา 09.00 - 10.30
สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว
03 ก.ค. 3104
เวลา 09.00 - 16.30
สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ห้องประชุม สุขใจ (ชั้น4 อาคาร1) เหมาะสำหรับ 30-70 คน
16 ก.ค. 3104
เวลา 09.00 - 16.30
คปสอ.กุมภวาปี ห้องประชุม สุขใจ (ชั้น4 อาคาร1) เหมาะสำหรับ 30-70 คน
16 ก.ค. 3104
เวลา 09.00 - 10.30
สอบข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราว
24 ก.ค. 3104
เวลา 09.00 - 10.30
สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว
26 ก.ค. 3104
เวลา 09.00 - 10.30
ปฐมนิเทศลูกจ้างชั่วคราว
01 ส.ค. 3104
เวลา 09.00 - 16.00
ประชุมSAR
24 ก.ย. 3104
เวลา 13.30 - 16.30
ประชุมความดีความชอบกลุ่มการพยาบาล ห้องประชุม สุขใจ (ชั้น4 อาคาร1) เหมาะสำหรับ 30-70 คน
20 ก.พ. 3105
เวลา 10.30 - 13.00
conference การใช้ยา ห้องประชุม สุขใจ (ชั้น4 อาคาร1) เหมาะสำหรับ 30-70 คน
09 ก.ย. 3105
เวลา 09.00 - 10.30
รับนักศึกษา pN ห้องประชุม ชงSHA (ชั้น4 อาคาร3) เหมาะสำหรับ 20 – 40 คน
18 พ.ย. 3105
เวลา 13.00 - 16.00
การดำเนินงานNCD คปสอปีงบ2563 ห้องประชุม สุขใจ (ชั้น4 อาคาร1) เหมาะสำหรับ 30-70 คน
12 มี.ค. 3106
เวลา 09.00 - 16.30
ประชุม QA ผู้ป่วยใน ห้องประชุม สุขใจ (ชั้น4 อาคาร1) เหมาะสำหรับ 30-70 คน
20 มี.ค. 3106
เวลา 13.30 - 16.30
ประชุมการดูแลผู้ป่วย TB ห้องประชุม สุขใจ (ชั้น4 อาคาร1) เหมาะสำหรับ 30-70 คน
15 พ.ย. 3106
เวลา 13.00 - 16.00
งาน NCD ห้องประชุม สุขใจ (ชั้น4 อาคาร1) เหมาะสำหรับ 30-70 คน
27 พ.ค. 3206
เวลา 13.00 - 16.30
MCH MM conference ห้องประชุม สุขใจ (ชั้น4 อาคาร1) เหมาะสำหรับ 30-70 คน