โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : กิจกรรม 

ห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุมเล็ก

วันเวลาประชุม เรื่อง ห้องประชุม รายละเอียด
24 ต.ค. 2561
เวลา 09.00 - 16.30
๊Update Hospital Profile และ SAR 2018 ห้องประชุมใหญ่
24 ต.ค. 2561
เวลา 09.00 - 10.30
สอบข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราว ห้องประชุมเล็ก
25 ต.ค. 2561
เวลา 09.00 - 16.30
มอบนโยบายสู่การปฏิบัติ ห้องประชุมใหญ่
25 ต.ค. 2561
เวลา 09.00 - 16.30
๊Update Hospital Profile และ SAR 2018 ห้องประชุมเล็ก
26 ต.ค. 2561
เวลา 09.00 - 16.30
๊Update Hospital Profile และ SAR 2018 ห้องประชุมใหญ่
26 ต.ค. 2561
เวลา 13.00 - 13.00
งาน NCD ห้องประชุมเล็ก
30 ต.ค. 2561
เวลา 09.00 - 10.30
สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ห้องประชุมเล็ก
02 พ.ย. 2561
เวลา 09.00 - 16.00
งานผู้สูงอายุ ห้องประชุมใหญ่
26 พ.ย. 2561
เวลา 09.00 - 16.30
ประชุมทีมคร่อม ห้องประชุมใหญ่
27 พ.ย. 2561
เวลา 09.00 - 16.30
ประชุมทีมคร่อม ห้องประชุมใหญ่
11 มิ.ย. 3104
เวลา 10.00 - 16.00
พิจารณาย้ายเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มการพยาบาล ห้องประชุมเล็ก
27 มิ.ย. 3104
เวลา 09.00 - 10.30
สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ห้องประชุมเล็ก
03 ก.ค. 3104
เวลา 09.00 - 16.30
สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ห้องประชุมใหญ่
16 ก.ค. 3104
เวลา 09.00 - 16.30
คปสอ.กุมภวาปี ห้องประชุมใหญ่
16 ก.ค. 3104
เวลา 09.00 - 10.30
สอบข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราว ห้องประชุมเล็ก
24 ก.ค. 3104
เวลา 09.00 - 10.30
สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ห้องประชุมเล็ก
26 ก.ค. 3104
เวลา 09.00 - 10.30
ปฐมนิเทศลูกจ้างชั่วคราว ห้องประชุมเล็ก
01 ส.ค. 3104
เวลา 09.00 - 16.00
ประชุมSAR ห้องประชุมเล็ก
24 ก.ย. 3104
เวลา 13.30 - 16.30
ประชุมความดีความชอบกลุ่มการพยาบาล ห้องประชุมใหญ่