กิจกรรม

กิจกรรมของบุคลากรในโรงพยาบาล กิจกรรมในและนอกโรงพยาบาล หรือกิจกรรมที่ทำประโยชน์เพื่อชุมชน