โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : แบบฟอร์ม พตส. 

  แบบฟอร์มเอกสารเวชระเบียน

แบบฟอร์มเอกสารเวชระเบียน

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2564
เวลา 18:09:17 น.
ใบบันทึกการทำหัถตการ Debridement /Excisional debridement
1 0
ดาวน์โหลด
20 ม.ค. 2564
เวลา 11:01:54 น.
ใบ แบบประเมินข้อมูลเพื่อวางแผนการจำหน่าย(Dishcharge planning)
777 107
ดาวน์โหลด
01 ต.ค. 2563
เวลา 14:10:10 น.
ใบ Index
756 35
ดาวน์โหลด
30 ก.ค. 2563
เวลา 15:07:29 น.
Monitoring nursing observation record/Dengue chart
764 64
ดาวน์โหลด
30 ก.ค. 2563
เวลา 15:07:50 น.
แนวทางการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก(แบ่งตามระยะการเกิดโรค)
751 23
ดาวน์โหลด
16 ม.ค. 2563
เวลา 10:01:38 น.
ใบ Round IV.
750 88
ดาวน์โหลด
09 ต.ค. 2562
เวลา 10:10:38 น.
ใบ Consultation medical
748 89
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2562
เวลา 10:03:35 น.
ใบ ยินยอมการทำหัตถการทำหมัน
761 47
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2562
เวลา 10:03:53 น.
ใบ วัสดุการแพทย์/อวัยวะเทียม/อุปกรณ์บำบัด
749 54
ดาวน์โหลด
07 มี.ค. 2562
เวลา 13:03:56 น.
ใบ แบบบันทึกกิจกรรมพยาบาล
772 162
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 18:03:28 น.
ใบ Admission note (History&Physical Examination)
784 203
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:48 น.
ใบ Nursing Assessment 3.
764 107
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:19 น.
ใบ Monitoring Nursing Observation report
759 134
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:25 น.
ใบ Nursing-Assessment 2.
753 84
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:57 น.
ใบ Nursing-Assessment 1.
759 91
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:21 น.
ใบ MED Sheet Oral,Injection
785 129
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:43 น.
ใบ Monitoring/Nursing Observation report(ICU) 1.
750 93
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:51 น.
ใบ Discharge plan
762 106
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:33 น.
ใบ Nursing Progress note
758 134
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:32 น.
ใบ Laboratory report
748 64
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:08 น.
ใบ Consultation Report
755 89
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:35 น.
ใบ Operative note
759 98
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:18 น.
ใบ Progress note
756 90
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:04 น.
ใบ Informed consent
757 149
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:50 น.
ใบ Clinical summary
824 132
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:14 น.
ใบ Index
754 72
ดาวน์โหลด