โรงพยาบาลกุมภวาปี | Kumpawapi Hospital : แบบฟอร์ม พตส. 

  แบบฟอร์มเอกสารเวชระเบียน

แบบฟอร์มเอกสารเวชระเบียน

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
03 ธ.ค. 2564
เวลา 16:12:28 น.
ใบ Operative note Appendectomy
27 5
ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2564
เวลา 18:09:17 น.
ใบบันทึกการทำหัถตการ Debridement /Excisional debridement
55 29
ดาวน์โหลด
20 ม.ค. 2564
เวลา 11:01:54 น.
ใบ แบบประเมินข้อมูลเพื่อวางแผนการจำหน่าย(Dishcharge planning)
837 140
ดาวน์โหลด
01 ต.ค. 2563
เวลา 14:10:10 น.
ใบ Index
808 60
ดาวน์โหลด
30 ก.ค. 2563
เวลา 15:07:29 น.
Monitoring nursing observation record/Dengue chart
825 85
ดาวน์โหลด
30 ก.ค. 2563
เวลา 15:07:50 น.
แนวทางการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก(แบ่งตามระยะการเกิดโรค)
796 33
ดาวน์โหลด
16 ม.ค. 2563
เวลา 10:01:38 น.
ใบ Round IV.
809 105
ดาวน์โหลด
09 ต.ค. 2562
เวลา 10:10:38 น.
ใบ Consultation medical
800 114
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2562
เวลา 10:03:35 น.
ใบ ยินยอมการทำหัตถการทำหมัน
814 56
ดาวน์โหลด
11 มี.ค. 2562
เวลา 10:03:53 น.
ใบ วัสดุการแพทย์/อวัยวะเทียม/อุปกรณ์บำบัด
802 65
ดาวน์โหลด
07 มี.ค. 2562
เวลา 13:03:56 น.
ใบ แบบบันทึกกิจกรรมพยาบาล
826 177
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 18:03:28 น.
ใบ Admission note (History&Physical Examination)
869 260
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:48 น.
ใบ Nursing Assessment 3.
810 134
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:19 น.
ใบ Monitoring Nursing Observation report
810 154
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:25 น.
ใบ Nursing-Assessment 2.
801 100
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:57 น.
ใบ Nursing-Assessment 1.
811 118
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:21 น.
ใบ MED Sheet Oral,Injection
858 160
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:43 น.
ใบ Monitoring/Nursing Observation report(ICU) 1.
797 113
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:51 น.
ใบ Discharge plan
844 158
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:33 น.
ใบ Nursing Progress note
809 163
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:32 น.
ใบ Laboratory report
796 86
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:08 น.
ใบ Consultation Report
806 116
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:35 น.
ใบ Operative note
818 121
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:18 น.
ใบ Progress note
804 109
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:04 น.
ใบ Informed consent
809 172
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:50 น.
ใบ Clinical summary
910 183
ดาวน์โหลด
06 มี.ค. 2562
เวลา 15:03:14 น.
ใบ Index
799 87
ดาวน์โหลด