วัน/เวลา 08.00-12.00 12.00-13.00 13.00-16.00
วันจันทร์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป พัก ตรวจรักษาโรคทั่วไป
วันอังคาร ตรวจรักษาโรคทั่วไป พัก ตรวจรักษาโรคทั่วไป
วันพุธ ตรวจรักษาโรคทั่วไป พัก ตรวจรักษาโรคทั่วไป
วันพฤหัสบดี ตรวจรักษาโรคทั่วไป พัก ตรวจรักษาโรคทั่วไป
วันศุกร์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป พัก ตรวจรักษาโรคทั่วไป

หมายเหตุ นอกเวลาราราชการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
เวลา 16.00-20.00น. และ เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ให้บริการ เวลา 08.00-12.00น. สถานที่ ชั้น1 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน