วันที่5 มิถุนายน 2561 โรงพยาบาลกุมภวาปี ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (MOU) กับวิสาหกิจกลุ่มข้าวชุมชนตำบลเสอเพลอ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตผักปลอดสารพิษบ้านนาดี-สร้างบง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี ร่วมลงนาม และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกุมภวาปีร่วมเป็นสักขีพยานลงนาม โดยบันทึกข้อตกลงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงพยาบาลกุมภวาปี มีการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร การจัดการพิษภัยของอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษ ผลิตวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่ปลอดภัยให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ต่อไป

ผู้เขียน : นายอิศรา ทิพวัฒนา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 05 มิถุนายน 2561 เวลา : 17:06:16 น.
ผู้ชม 1064 ครั้ง