วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี เป็นประธานเปิดอบรมโครงการสร้างเสริมทันตกรรมสุขภาพในเด็กปฐมวัย ลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก จัดโดยกลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลกุมภวาปี เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขที่ผ่านการอบรมมีความรู้ และทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยได้และเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขในเขตอำเภอกุมภวาปีสามารถให้คำแนะนำ และสาธิตการดูแลสุขภาพ
ช่องปากเด็กปฐมวัยสู่ชุมชนต่อไปได้

ผู้เขียน : นายอิศรา ทิพวัฒนา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 01 มิถุนายน 2561 เวลา : 14:06:40 น.
ผู้ชม 1063 ครั้ง