กิจกรรม วันไตโลก

รพ.กุมภวาปี จัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องใน “วันไตโลก”
วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ บริเวณลานชั้นG ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลกุมภวาปี จัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันไตโลก (World Kidney Day) ประจำปี 2561ภายใต้คำขวัญ"สตรีไทย ไต Strong โดยมีนพ.เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี เป็นประทานในพิธี
เนื่องด้วยในปีนี้วันไตโลก ตรงกับวันสตรีสากล นานาชาติจึงเห็นควรให้เน้นในเรื่องของโรคไตกับสตรีเป็นสำคัญ เราจึงจัดงานภายใต้คำขวัญ "สตรีไทย ไตStrong" ขึ้น โดยในปัจจุบันจำนวนประชากรที่เป็นเพศหญิงของประเทศไทยมีจำนวนรวมกันมากกว่าประชากรชาย ดังนั้นเรื่องของ สตรีกับโรคไต จึงเป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน ซึ่งจากข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตในประเทศไทย พบว่าสาเหตุหลักของไตวายเรื้อรังที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต ได้แก่ โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงรวมกันมากกว่าครึ่ง ซึ่งเป็นผลจากการรับประทานอาหารรสหวาน หรือเค็มจัดและไม่ออกกำลังกายทำให้น้ำหนักตัวเกิน ซึ่งยังคงไม่สามารถสรุปได้ว่าเพศใดเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตมากกว่ากัน
ดังนั้น เพื่อเป็นการณรงค์และป้องกัน กลุ่มงานคลินิก NCD โรงพยาบาลกุมภวาปี จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ให้ตระหนักถึงโทษและผลเสียที่จะตามมาและเพื่อปลูกฝังทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกรับประทานอารที่จะส่งผลกระทบต่อไตของเรา โดยกิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้ด้านการเลือกรับประทานอาหารจากโภชนากรประจำโรงพยาบาลกุมภาปี

ผู้เขียน : นายอิศรา ทิพวัฒนา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 27 มีนาคม 2561 เวลา : 11:03:00 น.
ผู้ชม 416 ครั้ง