วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.ที่โรงพยาบาลกุมภวาปี พญ.ชูหงส์ มหรรทัศพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปีเป็นประธานพิธีเปิดหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด พร้อมด้วย พระราชวัชรวิสุทธิ์ ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เจิมป้าย เพื่อความเป็นศิริมงมล

ซึ่งการเปิดหอผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลจะช่วยให้ผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีความเสี่ยงก่อความรุนแรงและมีภาวะเร่งด่วนฉุกเฉินหรือมีโรคร่วมและมีภาวะแทรกซ้อนทางกายได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการส่งต่อเป็นเครือข่ายอย่างไร้รอยต่อ ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของชาติ

ทางโรงพยาบาลกุมภวาปีดำเนินการตามนโยบายเปิดหอผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติดเป็นConner จำนวน 10 เตียง แบ่งเป็นชายและหญิง 5 เตียง อยู่ในแผนกอายุรกรรม โดยมีคนไข้แล้ว admit 2 ราย

ผู้เขียน : นางสาวสุดารัตน์ มณีสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วันที่เขียน : 12 มกราคม 2566 เวลา : 16:01:09 น.
ผู้ชม 1066 ครั้ง