วันที่ 23 กรฏฎาคม 2561 นายแพทย์เกรียงศัดิ์ เอกพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี ให้เกีรติเป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมรองรับอัคคัภัยและอพยพหนีไฟในโรงพยาบาล โดยกลุ่มงานอาชีวอนามัย วิทยากรจากหน่อยป้งกันสาธารณภัยศูนย์ที่ 14 เพื่อให้บุคลากรมีมาตรฐานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยและมีมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในหน่วยงานของตนตามที่กำหนดตามพระราชบัญญัติฯ ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลกุมภวาปี

ผู้เขียน : นางสาวสุดารัตน์ มณีสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วันที่เขียน : 23 กรกฏาคม 2561 เวลา : 15:07:12 น.
ผู้ชม 599 ครั้ง