วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายแพทย์เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปีเป็นประธานเปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Green and Clean Hospital แก่บุคลากรในโรงพยาบาล จัดโดยหน่วยงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลกุมภาวาปี แก่บุคลากรในโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ เรื่องGreen and Clean Hospital แก่เจ้าหน้าที่ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้สะอาด ปลอดภัย น่าอยู่ น่าทำงาน เอื้อต่อการสร้างสุขภาพและเยียวยาทั้งผู้มารับบริการและบุคลากรต่อไป

ผู้เขียน : นายอิศรา ทิพวัฒนา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 08 มิถุนายน 2561 เวลา : 08:06:46 น.
ผู้ชม 597 ครั้ง