วันที่ 28 มกราคม 2562 โรงพยาบาลกุมภวาปีได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยระหว่าง โรงพยาบาลกุมภวาปีกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชปลอดภัยตำบลแชแล โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอกุมภวาปี นายสุชาติ ทอนมณี เป็นประธานในพิธี และเกษตรอำเภอกุมภวาปี นายสมศักดิ์ พิมพ์โคตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นสักขีพยานในการในการทำบันทึกข้อตกลงเพื่อสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย มุ่งหวังให้ผู้มารับบริการได้บริโภคอาหารที่สะอาดไม่มีสารเคมีอันตรายตกค้าง

ผู้เขียน : นางสาวสุดารัตน์ มณีสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วันที่เขียน : 29 มกราคม 2562 เวลา : 09:01:43 น.
ผู้ชม 598 ครั้ง