วันที่ 17 สิงหาคม 2561 โรงพยาบาลปีได้จัดอบอบรมพัฒนาศักยภาพ ครูอนามัยโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ รพ.สต. โครงการเด็กวัยเรียนกุมภวาปี สุขภาพจิตดี สุขภาพกายแข็งแรง ณห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลกุมภวาปี

ผู้เขียน : นางสาวสุดารัตน์ มณีสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วันที่เขียน : 17 สิงหาคม 2561 เวลา : 15:08:56 น.
ผู้ชม 993 ครั้ง